Hộ Mạch Đơn - Thiên Tử

 

Hướng Dẫn Ép Đồ  HKMP Vĩnh Viễn từ 6/11 .

       💠 Ép Đồ HKMP Vĩnh Viễn : Ép Tại NPC Thợ Rèn Thần Binh 197/200 Tương Dương .

- Nguyên liệu Rương Mảnh Hoàng Kim được tìm thấy trong các hoạt động : Vượt ải , Viêm đến , Boss sát thủ , Vận tiêu , Tống kim , Phong Lăng độ , Bos hkmp; Nhân Sỹ Mở nhận được Ngẫu Nhiên 1 Trong Các Mảnh HKMP các Phái.

- Công Thức ÉP : Cần 3 Hộ Mạch Đơn (CTC Thắng Lâm An được 1 Viên và Thắng Thiên Tử 1 Viên - sẽ bắt đầu trao thưởng từ 6/11 ) + 100 Mảnh HKMP Cùng Loại +10 Kim Liên Hoa.

Hình Ảnh : 

 

💠 2 Ép Áo Nhu Tình Thường + Đồ Viêm Đế  + Ngựa Hoàng kim Vĩnh Viễn : Tương - Nhân Sỹ Xem trực tiếp Công thức Tại NPC Thợ Rèn Thần Binh

Trang bị Bảo Tàng Viêm Đế

Hình ảnh Đặc điểm

Võ Lâm Truyền Kỳ

Toại Nhân Xích Huyết Nguyên Vũ Giáp

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Thần Nông Tiêu Dương Địa Hoàng Y

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Chúc Dung Liệt Diệm Nộ Phong Trang

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Toại Nhân Bách Luyện Khôi

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Nữ Oa Hồng Nhan Phát Đái

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Thần Nông Nộ Lôi Đầu Hoàn

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Toại Nhân Kim Lũ Nhuyễn Vi Hộ Uyển

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Phục Hi Vô Lượng Tịch Tà Thủ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Chúc Dung Chích Bất Diệt Trảo

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Nữ Oa Nghệ Nghê Thường Thúc Đái

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Toại Nhân Trục Thiên Ngoa

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Phục Hi Hoan ảnh Kịch

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Thần Nông Ngự Phong Lữ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Phục Hi Toái Tâm

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Nữ Oa Hàn Tương

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Chúc Dung Phá Nhật

Võ Lâm Truyền Kỳ

Võ Lâm Truyền Kỳ

Thần Nông Trảm Nhạc

Võ Lâm Truyền Kỳ

 

Sơn Trang Võ Lâm Trung Nguyên Kính Bút !