Sự Kiện CTC , Thiên Tử , Liên Đấu

 

Thân Gửi Quý Nhân Sỹ Võ Lâm

 

 Sự Kiện CTC Và Liên Đấu sẽ bắt đầu Khai Mở Từ 23/10 ( Thứ 6 Tuần 2 Sau OPEN ).

 

Các Bang Hội Tham Gia Hoạt Động CTC sẽ nhận được Phần Thưởng Cụ thể như sau:

 

 Thưởng CÔNG THÀNH CHIẾN.

 

THÀNH

Phần thưởng

Hình Thức Nhận

Chiếm Lâm An

Phần thưởng : 1 Hộ Mạch Đơn + 1000 xu + 3 SIÊU QUANG 1 Tuần

NPC Thưởng CTC

Chiếm Biện Kinh

Phần thưởng BIỆN KINH 800 xu + 2 SIÊU QUANG 1 Tuần 

NPC Thưởng CTC

Chiếm Các Thành Phụ

Các thành phụ 300 xu / thành

NPC Thưởng CTC

 

 Thưởng Thiên Tử.

Xếp Hạng

Phần thưởng

Hình Thức Nhận

Thiên Tử

1 Hộ Mạch Đơn +  1000Xu + 1 Hãn Huyết Long Câu 7 Ngày + 1 Đôi Vô Danh 1 Tuần

GM Trao trực tiếp

Bang Thua

 1 Hãn Huyết Long Câu 7 Ngày + 1 Đôi Vô Danh 1 Tuần

GM Trao trực tiếp

 

 Thưởng Liên Đấu.

Thưởng TOP

Phần thưởng

Hình Thức Nhận

TOP Đội  Hạng 1

5k điểm vòng Sáng 20 ngày

 NPC Võ Lâm Truyền Nhân

TOP Đội  Hạng 2 

4k điểm vòng sáng 20 ngày

NPC Võ Lâm Truyền Nhân

TOP Đội  Hạng 3 

2k điểm vòng sáng 20 ngày

 NPC Võ Lâm Truyền Nhân

TOP Đội 4 ~ 7

700 điểm NPC Võ Lâm Truyền Nhân
TOP đội 8 ~ 10 400 điểm  NPC Võ Lâm Truyền Nhân
TOP đội 11 ~ 64 200 Điểm NPC Võ Lâm Truyền Nhân

 

Chú ý : Các Bang ko tham gia sẽ không được Nhận thưởng CTC và Thiên Tử, Phần Thưởng Thắng CTC được cộng dồn, Phần Thưởng Thiên Tử Không Được Cộng Dồn.

 

BQT Sơn Trang Võ Lâm Trung Nguyên !